• 6 اردیبهشت 1400تاریخ اعلام فراخوان

  • شنبه، 1 خرداد 1400تاریخ برگزاری پیش همایش اول

  • 18 مرداد 1400فرصت ارسال چکیده مقالات

  • 10 آبان 1400مهلت ثبت نام در همایش

  • 21 تا 27 تیر 1400داوری چکیده مقالات

  • 29 تیر1400اعلام نتایج داوری

  • یکشنبه، 3 مرداد 1400تاریخ برگزاری پیش همایش دوم

  • یکشنبه، 21 شهریور 1400تاریخ برگزاری پیش همایش سوم

  • 31 شهریور1400فرصت ارسال متن کامل مقالات و پوستر

  • 10 آبان 1400زمان ثبت نام در کارگاه ها

  • 16 تا 20 آبان 1400تاریخ برگزاری همایش

نمایشگاه آثار هنری سلوا اوزلی