شرکت در این همایش رایگان است.

زمان ثبت نام : 14 آبان 1400

شماره حساب درآمد اختصاصی موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران
شماره حساب درآمد اختصاصی-بانک مرکزی 4001024603014946
شماره شبا درآمد اختصاصی IR950100004001024603014946
شماره کارت مجازی درآمد اختصاصی 6367957030993864
شناسه واریز 372024674140107000050030000000

توجه: واریز به حساب بدون شناسه واریز امکان پذیر نمی باشد

نمایشگاه آثار هنری سلوا اوزلی