هزینه ثبت نام افراد ایرانی 12000000 ریال (معادل یک میلیون و دویست هزار تومان) می‌باشد

زمان ثبت نام : 5مرداد 1399