موضوع: نقش موزه ها و مراکز علم در حفاظت از محیط زیست
محورها:
  • نحوه ارائه موضوعات زیست محیطی در نمایشگاه های موزه علوم و فناوری: گرم شدن کره زمین ، جنگل زدایی ، آلودگی ، افزایش ردپای کربن ، کاهش لایه ازن ، کاهش منابع طبیعی ، از بین رفتن گونه های در معرض خطر ، گسترش شهرنشینی
  • موزه ها و آموزش محیط زیست
  • مفهوم موزه های سبز: مدیریت موزه و روشنایی سبز ، ذخیره انرژی ، بازیافت ، محافظت از محیط زیستم موزه های سبز: مدیریت موزه و روشنایی سبز ، ذخیره انرژی ، بازیافت ، محافظت از محیط زیست