کمیته برنامه ریزی

پروانه اصغری

کارشناس بخش بین الملل موزه ملی علوم و فناوری


فاطمه امینی

کارشناس اداره شعبه مرکزی


یاسر رضایی

کارشناس طراحی و امور هنری


عاطفه همتی

کارشناس آی تی


رحیم نیکخو

رییس اداره روابط عمومی


مهران نوروزی

کارشناس موزه و دکتری باستان شناسی


نمایشگاه آثار هنری سلوا اوزلی